kotisivulle

 

Poliisimajalaiset ry on saanut myös alla olevan selventävän kirjeen irtaimen omaisuuden luovutuksesta majakaupan yhteydessä.

Puhelinkeskustelussa (Leena Saksinen / Tuomo Honkanen) 12.6.2008 todettiin, että käytännössä sellaista irtainta omaisuutta ei juurikaan ole, joka jäisi verottamatta. Lisäksi todettiin, että siirtolapuutarhamökin ja kesämajan käsite on verotuksellisessa mielessä sama asia.

 


 

 

UUDENMAAN VEROVIRASTO

Pääkaupunkiseudun verotoimisto / Varainverotusosasto

PL 400

00052 VERO                                                                     30.5.2008

 

Poliisimajalaiset ry

c/o Tuomo Honkanen

Kajaaninlinnantie 1 C 20

00900 HELSINKI

 

Siirtolapuutarhamökin kaupan yhteydessä luovutettu irtain omaisuus ja varainsiir-
tovero

 

Siirtolapuutarhamökin luovutuksessa on kyse varainsiirtoverolaissa määritel-
lystä rakennuksen erillisluovutuksesta, josta ostajan on suoritettava varainsiir-
toveroa 4 % kauppahinnan tai muun vastikkeen arvosta. Varainsiirtoveroa ei
ole kuitenkaan suoritettava siltä osin kuin kauppahinta kohdistuu irtaimeen
omaisuuteen edellyttäen, että vastikkeen jakautuminen kiinteän ja irtaimen
omaisuuden kesken on selvitetty. Vero on suoritettava kuuden kuukauden ku-
luessa luovutussopimuksen tekemisestä. Jos varainsiirtoveroa ei ole suoritettu
määräajassa, suorittamatta jääneelle verolle on maksettava veronlisäystä. Siir-
tolapuutarhamökin luovutuksesta on esitettävä verohallinnolle varainsiirtove-
roilmoitus. Esitettävistä asiakirjoista on käytävä ilmi muun muassa myyjän ja
ostajan nimet, kaupan kohde sekä kohteen kauppahinta tai muun vastikkeen
arvo.

 

Erityisesti siirtolapuutarhamökkien ja vapaa‑ajan asuntojen kauppakirjoissa on
yleistynyt menettely, joissa osa kauppahinnasta on kohdistettu irtaimistolle
erittelemättä erikseen irtainta omaisuutta tai joissa eritellyt omaisuusesineet
ovat olleet luonteeltaan luovutuksen kohteen tarpeistoa tai ainesosia. Ilmeises-
ti luovutusvoittoverotukseen liittyen irtaimelle omaisuudelle kohdistettu osuus
usein vastaa verovapaaksi säädetyn tavanomaisen koti‑irtaimiston luovutus-
voiton määrää. Kun asiakkailta on pyydetty erittelyä irtaimesta omaisuudesta,
on käynyt ilmi, että kaupassa siirtyneen irtaimiston arvo ei vastaa todellisuutta
eli se on jopa arvotonta tai selvästi vähempiarvoisempaa kuin kauppakirjaan
on merkitty.

 

Jotta varainsiirtoveroa ei ole suoritettava siitä osin kuin kauppahinta kohdistuu
irtaimeen omaisuuteen, edellytyksenä on myös, että verohallinnolle esitetään
selvitys kauppahinnan jakautumisesta rakennuksen ja irtaimen omaisuuden
kesken. Selvityksenä tulee esittää myyjän ja ostajan allekirjoittama irtaimisto-
luettelo, joka sisältää esinekohtaisesti tiedot kaupassa siirtyneestä irtaimistos-
ta kaupantekohetken mukaisine arvoineen ja hankinta‑aikoineen. Irtaimisto ar-
vostetaan sen todelliseen arvoon eli käytetyn tavaran arvoon, ei jälleenhankin-
ta‑arvoon tai alkuperäiseen hankintahintaan. Verohallinto ei hyväksy summit-
taisia tai muutoin perusteettomasti arvioituja hintoja. Irtaimistoluettelossa kun-
kin esineen osalta tulee siten selvittää esineen laatu, hankintavuosi sekä esi-
neen perusteltu nykyarvo. Ellei asiakas toimita verohallinnolle luotettavaa sel-
vitystä irtaimistosta, varainsiirtovero on maksettava koko kauppahinnan perus-
teella. Jos asiakas ei toimita irtaimiston osalta erillistä irtaimistoluetteloa, va-
rainsiirtovero on maksettava kokonaiskauppahinnasta vaikka kauppakirjassa
kokonaiskauppahinnasta olisikin kohdistettu irtaimistolle osuus.

 

Verovapaata voi olla vain irtain omaisuus. Siirtolapuutarhamökin irtaimistoa,
jolla ei ole yleisen elämänkokemuksen mukaan erillistä arvoa, ovat mm. astiat,
huonekalut, pienkodinkoneet, harrastusvälineet sekä työkalut ja kirjat. Tarpeis-
to ja ainesosat eivät ole irtaimistoa vaan kuuluvat kiinteästi kaupan kohtee-
seen ja siten veron perusteeseen. Oikeuskäytännössä on rakennukseen kuu-
luviksi katsottu esineet, jotka normaalisti kuuluvat erityisesti keittiön tai kylpy-
huoneen varustukseen, mm. jää‑ ja pakastekaapit sekä astian‑ ja pyykin-
pesukoneet. Lisäksi esimerkiksi sälekaihtimet, kaapit, tiskipöytä, televisioan-
tenni, ikkunalauta, loisteputket kiinnikkeineen, liesituuletin, hana, ovikello, ul-
kovalaisin ja sähköpatteri eivät ole irtaimistoesineitä, vaan ne kuuluvat raken-
nukseen sen tarpeistona tai ainesosina ja näin ollen myös rakennuksen hin-
taan. Myös istutukset ja muut pihapiirin ainesosat kuuluvat verolliseen kaup-
pahintaan eivätkä ole irtaimistoa. Lähtökohtana siten pidetään, että tavan-
omaiseen tarpeistoon kuuluvat laitteet ja muut esineet, jotka ovat siirtolapuu-
tarhamökissä sitä ostajalle esiteltäessä, sisältyvät siirtolapuutarhamökin kaup-
paan.

 

Erittelyn perusteella ratkaistaan, miltä osin luetteloitu irtaimisto on edellä mai-
nituin perustein varainsiirtoverosta vapaa. Irtaimiston luovutusta käsitellään
myyjän luovutusvoittoverotuksessa samoin perustein. Käytännössä tämä mer-
kitsee myös esimerkiksi sitä, että irtaimistolle kauppakirjassa todellisuutta vas-
taamattomasti kohdistettu kauppahinnan osa katsotaan myyjän luovutusvoitto-
verotuksessa kiinteistön kauppahinnaksi, josta myyjän on suoritettava luovu-
tusvoittoveroa.

 

Yhteistyöterveisin,

 

johtava veroasiantuntija Leena Saksinen